page 22.

pag 22

Junajpú and Xbalamqué confered together about what to do and they decided to  ask advice from two very old ones; they were both so very old that they walked in a hunched way.  They went to them and asked: _”Please  accompany us to the house of  Wukub A’quix to  go and get  Junajpú’s arm back,  and use tricks to overpower him. _”That’s allright”, the old ones said.

Junajpú en Xbalamqué overlegden wat  ze zouden doen en ze besloten om raad te vragen aan twee erg oude mannen; ze waren zó heel erg oud dat ze kromgebogen liepen.  Ze gingen naar hen toe en vroegen: ” Ga als ’t u blieft met ons mee om de arm van Junajpú terug te halen, en gebruik listen en trucs om hem te overwinnen. _ : ” Dat is goed”,  zeiden de oudjes.

Advertenties

Page 21.

page 21

When Junajpú saw him like this he stooped to get hold of him,  but Wukub K’aquix caught him by the arm and he tore it off and went home with it.  When he arrived he said to his wife  _ “Two demons shot me with their blowing pipe and ruined my jaws,  all my teeth are wiggling and give my much pain;  but here I bring the arm of one of them,  hangt it  in the smoke over the fire, while in the meantime these two demons are coming for it. ” Chimalmat, de wife of Wukub K’aquix hung the arm of Junajpú in the smoke of the fire.

Toen Junajpú hem zo zag bukte hij zich om hem te pakken,  maar Wukub K’aquix greep hem bij z’n arm, trok hem eraf en ging ermee naar huis. Teon hij thuis kwam zei hij tegen zijn vrouw: _ “Twee demonen beschoten me met hun blaaspijp en ruïneerden m’n kaken, al m’n tanden zitten los en doen ontzettend pijn;  maar hier heb ik  de arm van een van hen, hang hem maar in de rook boven het vuur,  terwijl intussen die twee demonen eraan komen om hem te halen.”  Chimalmat, de vrouw van Wukub K’aquix hing de arm in de rook van het vuur.

Page 20

page 20 a


Wukub K’aquix climbed the tree and Junajpú shot an arrow with his “cerbentana” hitting him at the jawbone,  so as that he fell to the ground crying out loud.

*

Wukub K’aquix klom in de boom en Junajpú schoot een pijl uit zijn “cerbantana” die hem op z’n kinnebak raakte zodat hij luid schreeuwend op de grond viel.

Page 19

page 19

 

The guys knew that Wukub K’aquix only ate ‘nances’ and that he kept a tree where he went to every day to pick this fruit to live on.  They took a blowpipe and went very quietly and hid behind the tree, invisible in the undergrowth.

De broertjes wisten dat Wukub K’aquix alleen maar  ‘nances ‘ at en dat hij een boom had waar hij elke dag naar toe ging om van de vruchten te eten waarmee hij zich in leven hield.  Ze namen een blaaspijp en heel stil verborgen zij zich achter de boom,  onzichtbaar tussen de grassen.